Жуан жі?ішке дауысты дыбыстарды? жасалуы


 

 

 

 

Жуан, жшке дауысты дыбыстар алай жасалатынын анытаныз.Дауысты жне дауыссыз дыбыстар Денсаулы дегенд алай тснесдер? Денсаулы мыты болу шн андай ережелерд есте сатайсыдар? 2) жшке дауысты дыбыстар:, , , е, и, э, у.Жшке дауысты дыбыстар тлд лгер созылуы арылы жасалады. Сабаты дамытушылы масаты: дрыс, аныДауыссыз дыбыстарды? жуан жне ж?шке айтылуы | ШкольныеSchoolFiles.net/1747693Дауыссыз дыбыстарды жуан айтылуы. Ооларды кейде тл арты дауысты.Жуан дауысты дыбыстар мыналар: а, о, , ы. 2. Дауысты дыбыстарды жаты атысына арай жктелетн трлерн крсетз. Сабаты масаты: Оушыларды дауысты дыбыстар бойынша алан блмдерн кеейтуге ммкндк жасау, сз шнде жуан дауысты дыбыстарды ажырата блуге жаттытыру оушыларды сздк орын, сйлеу тлн дамыта аза тлндег 28 дыбыс дауысты жне дауыссыз болып ек лкен топа блнед. 2. Блмдлк: оушылара дауысты дыбыстар жайлы малмат беру, дауысты дыбысты трлер туралы тснк алыптастыру.Жуан дауысты дыбыстарды астын бр, жшке дауыстыдарды астын ек сызамыз. Ж. А) тзды. Жуан дауысты дыбыстарды крсетз 714.14kb. Жуан дауысты дыбыстардан ралан сзд белглез. Адийхан Рамазан, Павлодар облысы, Екбастз аласы, дайкл орта мектебн аза тл мен дебиет малм Атбе аласындаы 34 орта мектепт аза тл мен дебиет пндерн малм Туребаева Глмира спанызыСабаты масаты: Дауысты дыбыстарды жп-жбымен брнеше топа блнун крсету Тлд атысына арай дауысты дыбыстар жуан жне жшке болып блнед. Балмаганбетова Нуршат Сакиевна 24 лингвистикалы мектеп- гимназия Атбе аласы Пн аза тл Таырыбы Дауысты дыбыстар.

Тл лгер арай созылу арылы жасалан дауысты дыбыстарды жшке дауысты К?н:04.04.2017ж Сынып: 1 «Б» ?атыс?андар саны: 17 ?атыспа?андар саны: П?н: Мектеп: М??алмн? есм: Сауат ашу 105 Байменова Г?лзира Саба?ты? та?ырыбы Мектеп асханасы. 3 стр. Оны шнде дауыстысы 9 дыбыс-фонема дауыссызы 19 дыбыс-фонема. А) Жшке дауысты.13. 1. рамында ш дауысты дыбысы бар сздер атарын крсетз 713.45kb. Дыбыс дауысты жне дауыссыз болып екге блнед.аза тлнде 12 дауысты дыбыс бар.Тл кейн шегнп, ст дестену арылы жасалан дауысты дыбыстарды жуан дауыстылар деймз. Жуан жне жшке дауыстылар 1.Блмдлк: тлмздег дыбыстарды, соны шндег дауысты дыбыстарды жктелун оушыларды здерн атыстыра отырып тсндру.

Тл кейн шегнп, ст дестену арылы жасалан дауысты дыбыстарды жуан дауыстылар деймз. А) Жуан дауысты дыбыстан. Сабаты Жуан, ж?шке дауыстылар. Сабаты масаттары: 1. Дауысты дыбыстар (Вокализм) орыс. 1. Ж?йел с?йлеуге , с?здк ?орларын молайту м?нерлеп о?у, к?ркем жазу да?дыларын жетлдре т?су шы?армашылы?пен ж?мыс стеуге баулу. Тасшаыл орта мектеб Таырыбы: Дауысты дыбыстар.Жуан жне жшке дауыстылар. А) Кеме.Дрыс жауап: А. Кйш, кй сипаты, мазмны туралы тснк беру. Жуан ж?не ж?шке ж?п дауыстылар. рп дыбыстарды табасы. лг: Алакл а дауысты дыбыс,жуан Дауысты дыбыстарды тлд атысына арай блну ЖУАН ЖШКЕ (тл кейн шегнп, ст дестену арылы жасалады). Тлдег дыбыстарды мндай ек топа блну оларды жасалуына н (тон) мен салдырды атысына байланысты. Жуан дауыстыларды айтанда тл кейн шегнп, ст дестенед.Жуан дауысты дыбыстар: а,о,,ы,у. 2. Тек жуан дауысты дыбыстан ралан сзд табыыз. бдрашевт Атбе облысы, Шалар аласы 1 орта мектебн бастауыш сынып малм Тааева Торын ДуйсенбайызыПн: Ана тл Сабаты таырыбы: Жуан дауысты дыбыстар жне оларды рптер «А бзау» Оушылара мтндер мен ледерден жшке дауысты дыбыстарды табу арылы тапсырмаларды орындау. A) Арбакеш. «теш», «кктем» сздер андай дауысты дыбыстардан транын анытаыз. аза тлнде 12 дауысты дыбыс бар: а, , е, и, о, , , , у, ы, , э Дауысты дыбыс тл, жа жне ернн атысына арай жуан жне жшке, ашы жне ыса, ерндк жне езулк болып жктелед Тл дамыту. Жуан дыбыстарды крсетз.4. Елтаба.Жаа сабаСабаты таырыбы.Дауысты дыбыстарды? жасалу кезндег ерн мен езуд? ?алпына ?арай олар Саба?ты? та?ырыбы: Отан. Саба?ты? ма?саты: дауысты дыбыстар туралы т?снк беру.Жуан ж?шке. Та?ырыбы: Жуан ж?не ж?шке дауысты дыбыстар. Автор: Джолдыбаева Дания Аймханызы Бастауыш сынып малм "7 ОМ МДШО" КММ Сабаты таырыбы: Жуан жне жшке айтылатын сздер. ?аза? тлнде 26 дауыссыз дыбыс ?рп бар. ткзген: уанова С.К. Малды тлн сю.Малды рметтеу. Ерн мен езуд? ?.? жуан. Дауысты дыбыстар азаша реферат, Дауысты дыбыстар казакша реферат тегин Дауысты дыбыстар. Жуан дауысты дыбыстарды крсетз.Жуан мен жшке дауыстылар аралас сздерд табыныз. 2 стр. B) ата, нд, я. Дрл дауыссыз дыбыс айсысы?Дауысты дыбыстарды дрыс жктелун крсетз. аза тлнде сздер не тек жуан дауысты дыбыстардан, не жшке дауысты дыбыстардан ралады. Осы саб «» дыбысына талдау жасаыз. гласные звуки — дыбыстау мшелерн брыай толы атысуынан, фонациялы ауанын кедергсз, еркн жне баяу шыуынан жасалатын дыбыстар. Дптермен жмыс : 28- жаттыу лед мнерлеп оып, кшрп жазу. 002. (тл кейн шегнп,?ст д??естену ар?ылы жасалады.) (тл лгер ?арай созылу ар?ылы жасалады.) Файл дауысты дыбыстар емлес.

doc для материала по дисциплинам Администрации, в разделе Разработки уроков, Методические и учебные материалы Оны бесеу дауысты, он жетс дауыссыз, екеу жарты дауысты. Жуан дауысты дыбыстарды мегертп, ажырата блуге йрету оушыларды лед шапша, мнерлеп оуа тселдру дем, таза, сауаттыОушыларды кл-кйлерн тексерп, оларды назарын сабаа аудару, психологиялы дайынды жасау. ж?шке.?кпеден шы??ан ауаны? дыбыстау м?шелер ?сернен кедергге ?шырап шы?уынан жасалатын дыбыстар. В) араат. Жуан, жшке дауыстылар Сабаты масаты: дауысты дыбыстар туралы тснк беру. Жуан дауысты дыбыстан ралан сзд табыыз. Жуан дауысты дыбыстарды крсетз.004. Жоары, тмен дыбыстар жйесн ажырата блуге жантытыру 23.12kb. Дауысты дыбыстарды? т?рлер туралы т?снк беру. (тл лгер арай созылу арылы жасалады). Ма?саты: 1. Жуан жне жшке жп дауыстылар» Масаты: а) Оушылара тасымал таырыбы бойынша алан блмдерн пысытау. Жаты атысына арай дауысты дыбыстар алай блнетнн крсетз. Тек ашы дауысты дыбыстан жасалан сздерд табыыз. B) нерпаз. Жуан ж?не ж?шке дауысты дыбыстар. Дауысты дыбыстар: а, о, , ы, е»,- деп анытайды да, ойын р арай дамытып: «дауысты дыбыстар а, о, , ыосы тран кйнде жуан айтылады», - дейд де, сзд алдында дйекше Дауысты дыбыстарды жп-жбымен брнеше топа блнун крсету. Жшке буынды сздер атарын крсетз: а/ сынып, парта в/дптер, алам с/ мереке, блм д/ыркйек, оырау е/ ктап, оушы ШО Бородулиха ауданы Петропавловка ауылы «Т.Аманов атындаы мектеп» КММ Бастауыш сынып малм Сабыржанова Сарыт Ахановна Сабаты таырыбы: Жуан жне жшке дауысты дыбыстар Саба Саба таырыбы: Дауысты дыбыстар. аза тлнде 12 дауысты дыбыс бар.Тл кейн шегнп, ст дестену арылы жасалан дауысты дыбыстарды жуан дауыстылар деймз. 1. ткзген: А.аманова Сауат ашу Таырыбы: «Отан. Ашы саба Сабаты таырыбы: Ана тл- дана тл. У дыбысыны жуан дауысты дыбыс болып тран атарын табыыз. Тлд шы кейн тартылып, ст дестену арылы жасалан. Бл дыбыстар жуан дауысты дыбастар. A) жуан-жшке ашы-ыса ерндк-езулк. Жуан жне жшке дауысты дыбыстар. Сабаты таырыбы: Жуан дауысты дыбыстар. аза лпби туралы не блемз? 4. А) Арбакеш. Тлд атысына арай блнун аарту рп дыбыстарды табасы. Яни бз бгн жуан дауысты дыбыстармен танысамыз Сзде жуан дауысты дыбыс болса сз жуан айтылады. . Дыбыс жасауда бзд андай мшелермз атысады? 3. аза лпбиндег тл дыбыстарымызды рл, жазылуы андай екен?Тл кейн шегнп, ст дестену арылы жасалан дауысты дыбыстарды жуан дауыстылар деймз. 8 А. Жшке дауыстылар. Жуан жне жшке дауыстылар Сабаты масаты Оушыларды фонетика Тл кейн шегнп, ст дестену арылы жасалан дауысты дыбыстарды жуан дауыстылар деймз.Дауысты дыбыстар.Жуан,ж?шке дауыстылар Ашы? саба? Читать тему: Дауысты дыбыстарды жасалу ерекшклг, трлер на сайте Лекция.Орг дыбыстарды жуан дауыстылар деймз. Сабаты масаты: 1.Трт тлк мал жне оны пайдасы туралы блп Отстк азастан облысы : Шымкент аласы 62 Н.Трелов атындаы жалпы орта мектеп Касимова Арайлым Акылтаевна Сабаты таырыбы: Дауысты дыбыстар, жуан жне жшке дауыстылар Сабаты таырыбы: Дауысты дыбыстар. Дыбыс дауысты жне дауыссыз болып екге блнед. Дауысты дыбыстар фонациялы ауаны кемейде керлп тран дауыс шымылдыына. 2.

Схожие по теме записи: